Asmens privatumas yra Jūsų teisė, kurios apsaugai užtikrinti DroneA skiria didelį dėmesį.

Mes Jūsų asmens duomenis tvarkome:

· Tik aiškiai, šioje Politikoje apibrėžtais tikslais, ir tik tokia apimtimi, kuri yra būtina šiems tikslams pasiekti;

· Asmens duomenys yra tvarkomi tik esant teisiniam pagrindui, kuris yra apibrėžtas šioje Politikoje;

· Asmens duomenys tvarkomi ribotą laikotarpį, kuris būtinas šių duomenų tvarkymo tikslams pasiekti;

· Tvarkomi tikslūs asmens duomenys, prireikus atnaujinami, o paaiškėjus duomenų netikslumui, duomenys yra koreguojami arba ištrinami;

· Dronea siekdama skaidrumo viešai teikia informaciją apie vykdomą asmens duomenų tvarkymo veiklą ir yra įgyvendinusi priemones užtikrinančias sąžiningą šių įsipareigojimų laikymąsi;

· Dronea yra įdiegusi duomenų apsaugos priemones ir vykdo nuolatinę priežiūrą, jog būtų užtikrinta aukšto lygio asmens duomenų apsauga;

· Visais klausimais dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo galite kreiptis elektroniniu paštu info@dronea.lt.

1. Dronea.lt tvarkomų asmens duomenų politika (toliau – ši Politika) apibrėžia Asociacijos „Dronea“ įsipareigojimus tvarkant asmens duomenis svetainėje https://dronea.lt, asmens duomenis pateiktus šios svetainės pagalba, taip pat asmens duomenis, kurie būtų pateikti šioje svetainėje nurodytais Dronea kontaktais (el. paštu, paštu, telefonu ar kitais būdais). 

2. Duomenų valdytojas: Asociacija „Dronea“ (toliau – Dronea),  juridinio asmens kodas 305722504; adresas Vingrių g. 13-20, Vilnius LT-01141,  el. paštas info@dronea.lt.

3. Duomenų apsaugos pareigūnas: Dronea siekdama užtikrinti aukštesnę Jūsų asmens duomenų apsaugą, savanoriškai yra paskyrusi išorės Duomenų apsaugos pareigūną, kurio funkcijas atlieka VšĮ Asmens duomenų apsaugos institutas. Visais su Jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais galite kreiptis tiesiogiai į Duomenų apsaugos pareigūną el. paštu: info@adai.lt; arba telefonu +370 661 01500. Jūsų pateikti prašymai ar paklausimai asmens duomenų tvarkymo klausimais pateikti kitais šioje svetainėje nurodytais kontaktais bus tiesiogiai perduodami Dronea Duomenų apsaugos pareigūnui.

4.  Duomenų tvarkytojai: Dronea vykdydama veiklą pasitelkia išorės paslaugų teikėjus, kuriems gali būti suteikta prieiga prie Jūsų duomenų. Visi pasitelkti išorės paslaugų teikėjai taiko ne žemesnę Jūsų asmens duomenų apsaugą nei apibrėžta šioje Politikoje, Dronea vykdo nuolatinę duomenų tvarkytojų kontrolę perduotų asmens duomenų apsaugos užtikrinimo požiūriu.

Kokius Jūsų asmens duomenis ir kaip tvarkome?

5.  Vykdomų renginių organizavimo tikslais, Dronea teisėto intereso pagrindu tvarko Jūsų kontaktinius asmens duomenis (vardas, pavardė, el. pašto adresas), duomenis apie Jūsų atstovaujamą organizaciją (organizacijos pavadinimas), taip pat kitą informaciją, įskaitant ir asmens duomenis, kurie buvo pateikti užklausoje.

6.  Siekiant atsakyti į Jūsų paklausimus pateiktus per svetainėje naudojamas užklausos formas, Dronea teisėto intereso pagrindu tvarko Jūsų kontaktinius asmens duomenis (vardas, el. pašto adresas), duomenis apie Jūsų atstovaujamą organizaciją (organizacijos pavadinimas), taip pat kitą informaciją, įskaitant ir asmens duomenis, kurie buvo pateikti užklausoje.

7.  Siekiant atsakyti į Jūsų paklausimus pateiktus elektroniniu paštu svetainėje nurodytais el. pašto adresais, Dronea teisėto intereso pagrindu tvarko Jūsų kontaktinius duomenis (elektroninio pašto adresas) taip pat kitą informaciją, įskaitant ir asmens duomenis, kurie buvo pateikti elektroniniame laiške.

8.  Siekiant atsakyti į Jūsų paklausimus pateiktus buveinės adresu, Dronea teisėto intereso pagrindu tvarko Jūsų kontaktinius duomenis (Jūsų nurodytą adresą), taip pat kitą informaciją, įskaitant ir asmens duomenis, kurie pateikti Jūsų paklausime.

9.  Siekiant užtikrinti Jūsų kaip asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimą bei  įgyvendinant įstatymų nustatytus reikalavimus, Dronea tvarko Jūsų sutikimus bei prašymus duomenų tvarkymo klausimais ir susijusią informaciją, kuri pateikta šioje svetainėje nurodytais Dronea el. pašto adresais, Dronea Duomenų apsaugos pareigūno el. paštu, paklausimus pateiktus Dronea buveinės adresu;

10. Šioje svetainėje esančių nuorodų (angl. links) įvykdymui, Jūsų sutikimo pagrindu (išreikštu šių nuorodų pasirinkimu) Dronea tvarko Jūsų identifikatorių (IP adresą).

11.  Dronea šios svetainės funkcionavimo užtikrinimui, taip pat siekiant gerinti svetainės naudojimo patogumą, didinti svetainės populiarumą ir lankomumą, gali naudoti slapukus (angl. cookies). Naudojant slapukus gali būti tvarkomi ir Jūsų asmens duomenys įskaitant identifikatorių, Jūsų pateiktus sutikimus dėl slapukų naudojimo ir kt. Nebūtini slapukai ir jų pagalba gaunami asmens duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu. Informacija apie slapukus, jų naudojimo tikslus, terminus, skaityti plačiau: „Slapukų naudojimas“.

12. Dronea šioje Politikoje nurodytus Jūsų asmens duomenis gauna tiesiogiai iš Jūsų ir netvarko duomenų gautų iš kitų šaltinių.

Pateiktų asmens duomenų saugumas

13. Dronea yra įgyvendinusi duomenų saugumą užtikrinančias priemones, jog būtų užtikrinta aukšto lygio duomenų apsauga ir Jūsų duomenys būtų apsaugoti nuo jų neteisėto atskleidimo, užtikrinamas duomenų vientisumas ir jų prieinamumas. Prieiga prie jūsų duomenų yra apribota ir užtikrinama techninėmis bei organizacinėmis priemonėmis. Dronea vykdo nuolatinę apsaugos priemonių įgyvendinimo priežiūrą, prireikus, tikslina priemones ar nustato naujas priemones, siekiant užtikrinti aukštesnį asmens duomenų apsaugos lygį.

Jūsų teisės

Jūs esate savo asmens duomenų savininkai ir kaip duomenų subjektas Jūs turite šias teises:

14. Teisę žinoti apie vykdomą Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Šią informaciją mes pateikiame viešai prieinamą Dronea tinklapyje skyriuje „Privatumo politika“.

15. Teisę susipažinti su tvarkomais Jūsų duomenimis, gauti patvirtinimą ar Jūsų asmens duomenys tvarkomi, taip pat informaciją kokiu tikslu, kokių kategorijų, kokia apimtimi ir kokį laikotarpį šie duomenys yra tvarkomi, gauti informaciją apie šių duomenų perdavimą, jei duomenys yra teikiami kitiems asmenims. 

15. Teisę reikalauti ištaisyti netikslius asmens duomenis ar papildyti neišsamius duomenis;

16. Teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis, jei asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant šios Politikos reikalavimus ar įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus reikalavimus;

17. Teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, jei esate įsitikinęs, jog Jūsų asmens duomenų tvarkymas dėl tam tikrų asmeninių aplinkybių gali pažeisti Jūsų interesus, teises ar laisves;

18. Teisę gauti savo pateiktų asmens duomenų elektroninę kopiją, kai pateikti duomenys tvarkomi sutikimo ar sutarties pagrindu automatizuotomis priemonėmis, jeigu techniškai įmanoma, reikalauti šiuos duomenis persiųsti kitam duomenų valdytojui;

19. Teisę laikinai apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, jeigu esate įsitikinęs, jog Jūsų asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant šios Politikos reikalavimus ar įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus reikalavimus;

20. Teisė atšaukti savo sutikimą asmens duomenų tvarkymui, jei Jūsų asmens duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu.

21. Prašymus susijusias su Jūsų teisių įgyvendinimu Jūs galite pateikti tiesiogiai Dronea Duomenų apsaugos pareigūnui el. paštu info@adai.lt. Kartu su prašymu Jūs turite patvirtinti savo tapatybę (pavyzdžiui teikiamas elektroninis prašymas turėtų būti pasirašytas el. parašu).

22. Į Jūsų pateiktus prašymus sieksime atsakyti kuo greičiau, bet ne vėliau nei teisės aktuose nustatyti terminai (30 dienų).

23. Jūs turite teisę bet kuriuo metu dėl Dronea vykdomos asmens duomenų tvarkymo veiklos kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją  (https://vdai.lrv.lt/) įsikūrusią L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilniuje. Taip pat turite teisę inspekcijai apskųsti mūsų veiksmus ar neveikimą, jei manote, jog mes pažeidėme jūsų teises ir teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

Kitos nuostatos

24. Ši  Politika yra privaloma visiems Dronea darbuotojams ir išorės duomenų tvarkytojams.

25. Dronea vykdo nuolatinę šios Politikos įgyvendinimo kontrolę siekiant įsitikinti, jog asmens duomenys yra tvarkomi tinkamai vadovaujantis šia Politika ir įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimais.

26. Ši Politika periodiškai, ne rečiau kaip kartą per metus, taip pat pasikeitus veiklos pobūdžiui yra peržiūrima ir atnaujinama.

Slapukų naudojimas tinklapyje dronea.lt

27. Slapukas (angl. cookies) – mažas tekstinis failas, kuris įrašomas į jūsų interneto naršyklę (įrenginį), kai jūs apsilankote svetainėje. Slapukų informacija  vėliau gali būti naudojama siekiant identifikuoti lankytojo naršyklę kiekvieną kartą apsilankius svetainėje.

28. Savo svetainėje mes naudojame Būtinus slapukus (reikalingus užtikrinti svetainės veikimą); Funkcinius slapukus (šie slapukai naudojami siekiant atvaizduoti svetainės turinį atsižvelgiant į jūsų ankstesnius pasirinkimus); Analitinius slapukus (šie slapukai naudojami siekiant įvertinti lankytojų patirtį svetainėje ir atitinkamai leidžia mums pagerinti mūsų svetainėje teikiamą turinį atsižvelgiant į lankytojų poreikius).

29. Jūs turite teisę pasirinkti ar sutinkate priimti slapukus naudojantis mūsų svetainėje įdiegtomis priemonėmis. Informuojame, jog norėdami atsisakyti visų slapukų jūs galite pakeisti savo naudojamos naršyklės nustatymus pagal naršyklės gamintojo pateikiamą informaciją. Atkreipiame dėmesį, jog kai kuriais atvejais atsisakius visų slapukų, tai gali sulėtinti naršymo spartą ar apriboti tam tikrų svetainės funkcijų veikimą.